گزارشات حمل بار شیپین

از مهم ترین قابلیت های نرم افزار مدیریت لجستیک شیپین گزارشات حمل بار آن است که هر کاربر برحسب نقش و وظایفش در این نرم افزار قادر است در هر لحظه که نیاز باشد، گزارش دریافت کند. گزارشات حمل بار برگرفته از داده های واقعی است که این داده ها هر لحظه در سیستم در روند اجرای فرآیندهای حمل بار ایجاد می گردند. لذا گزارشات دریافتی نیز بر اساس داده های به روز هستند.

تنوع گزارشات و امکان اعمال فیلترهای مختلف از مزایایی است که به موجب آن کاربران می توانند برحسب نیاز، این گزارشات را دریافت کنند. از طرفی این تنوع کمک می کند تا از زوایای مختلف روند فعالیت ها و فرآیندها بررسی و مشاهده گردد و مدیران و تصمیم گیران از شرایط و روند کار مطلع گردند. 

گزارش بارها، عملکرد رانندگان، نوبت دهی، اعلام بارها، بارهای حذف شده، توزیع بار بر اساس راننده، گزارش وضعیت نوع بارها، ناوگان های آماده باری ثبت ورود، ناوگان های آماده باری ثبت اتمام بارگیری، ناوگان های آماده ثبت خروج و ... از جمله گزارشاتی است که در نرم افزار مدیریت لجستیک شیپین قابل دریافت است. ضمن آنکه مشتریان نیز می توانند گزارش های موردنظرخود را جهت پیاده سازی در نرم افزار شیپین دریافت نمایند.