گزارشات مالی

 

گزارشات مالی

گزارشات مالی در نرم افزار مدیریت لجستیک شیپین

از مهم ترین گزارشات مورد نیاز شرکت ها در بخش لجستیک و حمل و نقل، گزارشات مالی است. این گزارشات در نرم افزار مدیریت لجستیک شیپین در نظر گرفته شده است تا شما بتوانید هر آنچه از اطلاعات مالی که در فرآیندهای لجستیک و حمل و نقل ایجاد شده اند، گزارش گیری کرده و خروجی دریافت نمایید.

گزارشاتی مانند میزان کرایه پرداختی به رانندگان در بازه های زمانی مختلف و به ازای هر راننده، مقصدهای مختلف، میزان کرایه، نوع بار، بارهای ورودی یا خروجی، میزان کرایه پرداخت نشده و ... از جمله گزارشات مالی است که در هر لحظه قابل دریافت است.