صدور بارنامه الکترونیکی

صدور بارنامه الکترونیکی حمل بار یکی از عواملی که به تسریع حمل بار در کشور کمک می کند، صدور بارنامه الکترونیکی است. این بارنامه به جای بارنامه های کاغذی به صورت الکترونیکی صادر می شود. همچنین، صدور الکترونیکی بارنامه می تواند از تخلفات و اشتباهات احتمالی جلوگیری کند. به این دلیل که اطلاعات این بارنامه ها به صورت دقیق و شفاف در سیستم ثبت می شود و از سوی دیگر، امنیت بارها در زمان حمل نیز تضمین می شود.

از همین رو، این قابلیت در شیپین وجود دارد که بارنامه برای حمل بار به صورت آنی و آنلاین توسط رانندگان صادر شود.