مناقصه دریافت بار

سامانه شیپین بهترین گزینه ممکن را به صورت اتوماتیک انتخاب می‌کند

گاهی اعلام بار بدون قیمت و به صورت مناقصه انجام می‌شود. به این ترتیب که شرکت برای حمل بار خود اعلام بار سراسری می‌کند و مشخصات بار و مقصد و سایر جزییات حمل را به اطلاع رانندگان و شرکت‌های باربری می‌رساند.

نهایتا از بین درخواست‌های ارسال شده برای حمل بار بهترین یا ارزانترین و یا بهینه ترین گزینه ممکن را به صورت اتوماتیک انتخاب می‌کند.

سرویس مناقصه دریافت بار شیپین این پروسه را به صورت هوشمند برای شما سازماندهی می‌کند. به این طریق که ابتدا اعلام بار سراسری را انجام می دهد و پس از چند روز از گذشت آن از بین درخواست های دریافت شده برای حمل بار یکی را انتخاب می‌کند. انتخاب گزینه‌ی نهایی میتواند بر اساس سیاست‌های هر شرکتی شخصی سازی شود.

 سامانه قابلیت این را دارد تا به انتخاب شما از بین کمترین قیمت یا بهترین خودرو، یا زمان بارگیری و یا تاریخ رسیدن به مقصد و حتی سوابق راننده یکی را که برای شما مناسب ترین است را انتخاب کند.