سامانه‌ای هوشمند برای ثبت و ضبط بار

سیستم باسکول

سامانه شیپین با وجود اتصال به دوربین‌های پلاک خوان امکان ثبت و ضبط بار خودروهای حمل و نقل را برای شما فراهم آورده است. با وجود سامانه شیپین دیگر نیازی به هیچ نرم افزار دیگری برای وزنگیری بار خودرو نیست.

شیپین چگونه وزن خالص بار را ثبت می‌کند

سیستم باسکول

با وجود دوربین‌های پلاک خوان و ثبت پلاک خودرویی که به سمت وزن‌گیری می‌رود، شیپین قادر است تا وزن هر خودرو را هم به هنگام تخلیه و هم هنگام بارگیری ثبت و ضبط کند و بدین صورت بار خالص را محاسبه می‌کند و اطلاعات به دست آمده را در اختیار شما قرار می‌دهد. 

مدیریت باسکول با سامانه‌ی شیپین بسیار راحت تر از آنچه که فکر می‌کنید صورت میگیرد و با وجود اطلاعات دوربین پلاک خوان که هنگام ورود و خروج خودروها در موعد بارگیری و تخلیه شماره پلاک خودرو را ثبت و ضبط می‌کند، داده کافی برای اطلاع دقیق از میزان بار خالص هر خودرو در دسترس شما قرار خواهد گرفت.

سیستم باسکول