سهمیه بندی بار

 از میزان بار حمل شده توسط هر کدام از شرکت های حمل و نقل اگاه شوید

گاهی شرکت هایی نظیر پتروشیمی و شرکت‌های پخش فرآورده های نفتی و انبار نفت ها برای حمل بار خود با چندین شرکت حمل و نقل بار به صورت همزمان کار می‌کنند. در این حالت هر کدام از شرکت های حمل و نقل سهمیه ای از بار را برای حمل دارند. به عنوان مثال اگر یک پتروشیمی در ماه یک تن بار برای حمل در اختیار دارد آن را بین چندین شرکت حمل و نقل تقسیم می‌کند و به هر شرکت باربری مقداری خاص تخصیص می ‌یابد. حال شرکت پتروشیمی مزبور می‌تواند با استفاده از سرویس سهمیه بندی بار از میزان بار حمل شده توسط هر کدام از شرکت های حمل و نقل ( که بار خود را بین آن ها سهمیه بندی کرده بود) را مشاهده کند. 

همچنین حمل این بار توسط شرکت های حمل و نقل نیازمند وجود رانندگان و خودروهای مختلف است و اکثر موارد شرکت باربری برای پرکردن سهمیه حمل بار خود از چندین خودرو و راننده استفاده می کند. هر کدام از این رانندگان برای ورود و خروج و حمل بار نیاز به مجوز دارند و همچنین میزان و تعداد باری که توسط آنها حمل شده است باید ثبت و ضبط شود. سامانه شیپین این مشکل را نیز حل کرده است و با استفاده از این سامانه این اطلاعات برای شرکت های حمل و نقل و کارخانجات تولید کننده قابل دسته بندی و ثبت می باشد.