اعلام بار پیامکی

اعلام بار سراسری از طریق پیامک

با استفاده از سامانه شیپین شرکت برای حمل و نقل بار خود، از طریق پیامک اعلام بار سراسری می‌کند تا رانندگان اطراف آن شرکت از بار موجود و سایر جزییات حمل و نقل بار اطلاع یابند.

برای استفاده از این سرویس کافی است تا با پرداخت هزینه اشتراک، آن را شارژ نمایید. هنگام اعلام بار سیستم به صورت هوشمند برای رانندگان خودرو ها پیامکی حاوی اطلاعات بار و حمل و نقل ارسال می‌کند و رانندگان از این طریق از بار موجود و مشخصات و هزینه آن اطلاع می ‌یابند.