سرویس اعلام بار داخلی

حمل و نقل داخل سازمانی

سرویس اعلام بار داخلی برای مجموعه های بزرگ و هولدینگ ها فراهم شده است و شامل حمل و نقل داخل سازمانی می‌شود. مجموعه های بزرگ و شرکت هایی که دارای چندین زیر مجموعه می باشند برای حمل بار در درون سازمان نیاز به سیستمی مجزا دارند که این عملیات را سازماندهی کند.

اغلب اوقات برای حمل های درون سازمانی نیاز به بارنامه وجود ندارد زیرا که انتقال بار بین بخش های مختلف یک مجموعه واحد صورت گرفته است. لذا مدیریت چنین انتقال هایی مستلزم وجود سرویسی مجزا برای محاسبه ی تعدا و میزان حمل بار توسط رانندگان مختلف است که محاسبات خاص خود را دارد.

به عنوان مثال برای حمل بار در درون شرکت آرد جوانه از بخشی به بخش دیگر نیازی به صدور بارنامه نمی باشد و تنها محاسبه ی تعداد و میزان حمل بار توسط رانندگان برای محاسبه دستمزد آنها کفایت می‌کند. از این محاسبات بنا به سیاست های آن مجموعه برای پرداخت دستمزد رانندگان به صورت ماهیانه یا هفتگی استفاده می‌شود.